klinko

zodpovedným prístupom k vašej istote


KLINKO poistenie © 2003 - 2018 Martin Klinko. Všetky práva vyhradené. Martin Klinko, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. číslom 181549. poistenie podnikateľov

Poistenie technických rizík

Pokrýva nepredvídateľné a náhodné poškodenia elektroniky alebo strojov, vrátane stavebných, napr. chybou obsluhy alebo konštrukcie, zlyhaním regulačných zariadení alebo pôsobením mechanickej sily. Dojednáva sa na novú hodnotu zariadenia a je vhodným doplnkom k základnému poisteniu na živelné riziká a odcudzenie.

> Dozvedieť sa viac

Stavebno montážne poistenie

Forma môže byť poistením jednotlivej montáže (stavby) alebo ročnou rámcovou zmluvou. Poistenie pokrýva škody pri zostavovaní a sprevádzkovaní technologických liniek, konštrukcií, realizácii stavebného projektu alebo pomocných stavieb. Zároveň je možné do poistenia zahrnúť zodpovednosť za škody z vlastnej činnosti, ako aj z činnosti subdodávateľov.

Poistná suma je vyjadrená celkovou hodnotou dodávok pri dokončení. Predmetom poistného plnenia pri škode je uvedenie poistených vecí do pôvodného stavu.

> Dozvedieť sa viac

Poľnohospodárske poistenie

Plodiny, hospodárske zvieratá, kone, lesné porasty, poľnohospodárske stavby, technika a zásoby – to všetko je možné pokryť týmto poistením. Popri typicky poľnohospodárskych rizikách, ako krupobitie, víchrica, požiar, záplava alebo nákaza hospodárskych zvierat sú poľnohospodári ohrození aj škodami na nehnuteľnom majetku, zásobách alebo strojoch. V rozšírenom krytí je možné dojednať aj riziká jarných mrazov pre vybrané druhy plodín.

> Dozvedieť sa viac

Poistenie prepravovaného tovaru

Je určené výrobcom, obchodníkom, distribútorom tovaru, špeditérom vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej doprave. Pokrýva vecné škody, ktoré môžu nastať na zásielke a to buď v obmedzenom rozsahu alebo proti všetkým rizikám. Poistenie je možné dojednať rámcovo na celý rok alebo na jednorázovú prepravu.

Zvláštnou kategóriou je poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, ktorá vyplýva z prepravných zmlúv, Obchodného zákonníka, resp. medzinárodného dohovoru CMR. Poistenie sa dojednáva na obdobie jedného roka, s paušálne vyjadrenou poistnou sumou pre jednu a všetky udalosti v roku.

> Dozvedieť sa viac

Poistenie zodpovednosti za škodu

Povinnosť náhrady škody je upravená v Obchodnom, ako aj Občianskom zákonníku a pri vykonávaní podnikateľskej činnosti môžete spôsobiť škodu, ktorá môže ohroziť samotnú existenciu firmy. Poistením zodpovednosti presúvate povinnosť nahradiť spôsobenú škodu na poisťovňu – môže ísť o škodu na zdraví, na majetku, finančnú škodu, prípadne následnú ujmu. Z poistenia máte právo aj na úhradu nákladov nevyhnutných na súdne zastupovanie. Výšku poistnej sumy – limitu plnenia si môžete určiť sám, rovnako aj výšku spoluúčasti na prípadnej škode.

> Dozvedieť sa viac

Poistenie majetku

Toto poistenie sa vzťahuje na súbor hnuteľného a nehnuteľného majetku podnikateľského subjektu. Dojednáva sa na novú hodnotu a rozsah rizík spravidla pokrýva živelné riziká ako požiar, víchrica alebo vodovodné škody a riziká krádeže vlámaním, či sprievodného vandalizmu. Veľmi dôležitou súčasťou je poistenie prerušenia prevádzky, ktoré zaistí náhradu ušlého zisku a fixných nákladov po poistnej udalosti. Pre Vaše špeciálne požiadavky existuje široká škála pripoistení: poistenie náhodného rozbitia skla, prepravy hnuteľného majetku alebo peňazí v trezore, či pri preprave do banky.

> Dozvedieť sa viac